Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190517-5 - into Korean

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190517-5 - into Korean  05-22

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190517-5 - into Korean

내역: 영문 QTS-190517-5 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/22-- 2019/05/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - sample tests evaluation - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - sample tests evaluation - into Korean  05-22

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - sample tests evaluation - into Korean

내역: 영문 sample tests evaluation 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/05/22 ~ 2019/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテルサイト - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテルサイト - into Korean  05-22

[Japan IDA] Translation of Japanese -ホテルサイト - into Korean

내역: 일본어 ホテルサイト 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/22 ~ 2019/05/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Generated_Boiler & Disclaimer - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Generated_Boiler & Disclaimer - into Korean  05-22

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Generated_Boiler & Disclaimer - into Korean

내역: 영문 Generated_Boiler & Disclaimer 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/05/22 ~ 2019/05/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -寺へのアクセス - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -寺へのアクセス - into Korean  05-22

[Japan IDA] Translation of Japanese -寺へのアクセス - into Korean

내역: 일본어 寺へのアクセス 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/22 ~ 2019/05/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Bow Project] Translation of Korean - MEDIHEAL Mask Product Description & L&P Cosmetics Company History - into English and Chinese

[Korea Bow Project] Translation of Korean - MEDIHEAL Mask Product Description & L&P Cosmetics Company History - into English and Chinese  05-21

[Korea Bow Project] Translation of Korean - MEDIHEAL Mask Product Description & L&P Cosmetics Company History - into English and Chinese

내역: 국문 메디힐 마스크 제품 소개 및 L&P 코스메틱 회사 연혁 자료의 영어 / 중국어 번역

기간: 2019/05/21-- 2019/05/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean  05-21

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト(お祭り) 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/21 ~ 2019/05/23 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Make Inspirations Come Alive video script - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Make Inspirations Come Alive video script - into Korean  05-21

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Make Inspirations Come Alive video script - into Korean

내역: 영문 Make Inspirations Come Alive video script 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/21 ~ 2019/05/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - メニュー - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - メニュー - into Korean  05-21

[Japan Expressions] Translation of Japanese - メニュー - into Korean

내역: 일본어 メニュー 자료 국문 번역

기간: 2019/05/21~ 2019/05/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -エリアパスページ - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -エリアパスページ - into Korean  05-21

[Japan IDA] Translation of Japanese -エリアパスページ - into Korean

내역: 일본어 エリアパスページ 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/21 ~ 2019/05/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean  05-21

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2019/05/21~ 2019/05/22 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Eisai] Translation of Korean - Medical device import liccense - into English

[Korea Eisai] Translation of Korean - Medical device import liccense - into English  05-20

[Korea Eisai] Translation of Korean - Medical device import liccense - into English

내역: 국문 의약품, 의약부외품, 의료용구, 위생용품 제조(수입) 품목 허가증 및 관련자료의 영문 번역

기간: 2019/05/20 ~ 2019/05/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Cullen International Introduction texts - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Cullen International Introduction texts - into Korean  05-20

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Cullen International Introduction texts - into Korean

내역: 영문 Cullen International Introduction texts 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/20 ~ 2019/05/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社HP - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社HP - into Korean  05-20

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社HP - into Korean

내역: 일본어 電鉄会社HP 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/20 ~ 2019/05/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Samsung Securities] Translation of Korean - Samsung securities retirement pension DB products- into English

[Korea Samsung Securities] Translation of Korean - Samsung securities retirement pension DB products- into English  05-20

[Korea Samsung Securities] Translation of Korean - Samsung securities retirement pension DB products- into English

내역: 국문 삼성증권 퇴직연금 DB 상품안내 자료의 영문 번역

기간: 2019/05/20-- 2019/05/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다