Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - GOOD BASE 高丽红参石榴饮STICK ROYAL 产品广告小册子 - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - GOOD BASE 高丽红参石榴饮STICK ROYAL 产品广告小册子 - into Chinese  02-19

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - GOOD BASE 高丽红参石榴饮STICK ROYAL 产品广告小册子 - into Chinese

내역: 국문 굿베이스 홍삼담은 석류스틱 로얄 브로슈어 추가자료의 중국어 번역

기간: 2019/02/19-- 2019/02/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 2ホテルのお知らせ文- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 2ホテルのお知らせ文- into Korean  02-19

[Japan IDA] Translation of Japanese - 2ホテルのお知らせ文- into Korean

내역: 일본어 ホテルのお知らせ文 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/19 ~ 2019/02/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - レンタカーパンフ - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - レンタカーパンフ - into Korean  02-19

[Japan Expressions] Translation of Japanese - レンタカーパンフ - into Korean

내역: 일본어 レンタカーパンフ 자료 국문 번역

기간: 2019/02/19~ 2019/02/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト - into Korean  02-19

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese -観光関係Webサイト - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/19 ~ 2019/02/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean  02-19

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2019/02/19~ 2019/02/20~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Electric Power Research Institute] Translation of Korean - Generating unit verification test procedure 11 files - into English

[Korea Electric Power Research Institute] Translation of Korean - Generating unit verification test procedure 11 files - into English  02-18

[Korea Electric Power Research Institute] Translation of Korean - Generating unit verification test procedure 11 files - into English

내역: 국문 국산 발전설비의 시험 절차서 11건 자료의 영문 번역

기간: 2019/02/18-- 2019/03/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 美術館の音声ガイド - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 美術館の音声ガイド - into Korean  02-18

[China WIP China] Translation of Japanese - 美術館の音声ガイド - into Korean

내역: 일본어 美術館の音声ガイド 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/18 ~ 2019/03/11

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Feburary 2019 Defense News & 2018-2 MND history - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Feburary 2019 Defense News & 2018-2 MND history - into English  02-18

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - Feburary 2019 Defense News & 2018-2 MND history - into English

내역: 국문 Feburary 2019 Defense News & 2018-2 MND history 자료의 영문 번역

기간: 2019/02/18-- 2019/02/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Linde Group] Translation of English - Linde Global HSE Policy Training Presentation - into Korean

[Korea Linde Group] Translation of English - Linde Global HSE Policy Training Presentation - into Korean  02-18

[Korea Linde Group] Translation of English - Linde Global HSE Policy Training Presentation - into Korean

내역: 영문 Linde Global HSE Policy Training Presentation 자료의 한국어 번역

기간: 2019/02/18 ~ 2019/02/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - GOOD BASE 高丽红参石榴饮STICK ROYAL 产品广告小册子 - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - GOOD BASE 高丽红参石榴饮STICK ROYAL 产品广告小册子 - into Chinese  02-15

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - GOOD BASE 高丽红参石榴饮STICK ROYAL 产品广告小册子 - into Chinese

내역: 국문 굿베이스 홍삼담은 석류스틱 로얄 브로슈어 자료의 중국어 번역

기간: 2019/02/15-- 2019/02/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Germany KERN] Translation of German - Beispielsdokument Übersetzung Deutsch_Koreanisch - into Korean

[Germany KERN] Translation of German - Beispielsdokument Übersetzung Deutsch_Koreanisch - into Korean  02-15

[Germany KERN] Translation of German - Beispielsdokument Übersetzung Deutsch_Koreanisch - into Korean

내역: 독일어 Beispielsdokument Übersetzung Deutsch_Koreanisch 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/14~ 2019/02/15

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Hong Kong OneSky] Translation of Chinese - 游戏 - into Korean

[Hong Kong OneSky] Translation of Chinese - 游戏 - into Korean  02-15

[Hong Kong OneSky] Translation of Chinese - 游戏 - into Korean

내역: 중국어 游戏 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/15 ~ 2019/02/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 2月イベント追加情報- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 2月イベント追加情報- into Korean  02-15

[Japan IDA] Translation of Japanese - 2月イベント追加情報- into Korean

내역: 일본어 2月イベント追加情報 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/15 ~ 2019/02/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.S.A. Linguistic systems] Proofreading of English - Ramp reopened community notice - into Korean

[U.S.A. Linguistic systems] Proofreading of English - Ramp reopened community notice - into Korean  02-15

[U.S.A. Linguistic systems] Proofreading of English - Ramp reopened community notice - into Korean

내역: 영문 Ramp reopened community notice 자료 국문 번역본 감수

기간: 2019/02/14-- 2019/02/15

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 専門店街放送文- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 専門店街放送文- into Korean  02-15

[Japan IDA] Translation of Japanese - 専門店街放送文- into Korean

내역: 일본어 専門店街放送文 자료의 국문 번역

기간: 2019/02/15 ~ 2019/02/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다