Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 10月分 - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 10月分 - into Korean  10-21

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 10月分 - into Korean

내역: 일본어 電鉄会社Facebook 10月分 자료 국문 번역

기간: 2019/10/21~ 2019/10/23 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China Terra master] Translation of English - TOS Versipn 4 UI Parts - into Korean

[China Terra master] Translation of English - TOS Versipn 4 UI Parts - into Korean  10-21

[China Terra master] Translation of English - TOS Versipn 4 UI Parts - into Korean

내역: 영문 TOS Versipn 4 UI Parts 자료의 한국어 번역

기간: 2019/10/18 ~ 2019/10/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean  10-21

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean

내역: 일본어 レストランメニュー 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/21~ 2019/10/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Background of invention - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Background of invention - into Korean  10-21

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Background of invention - into Korean

내역: 영문 Background of invention 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/10/18 ~ 2019/10/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 百貨店情報 - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 百貨店情報 - into Korean  10-21

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 百貨店情報 - into Korean

내역: 일본어 百貨店情報 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/21 ~ 2019/10/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト- into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト- into Korean  10-21

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト- into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2019/10/21~ 2019/10/21 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Linde SG Korea] Translation of English - PXIF Cash Management Agreement - into Korean

[Korea Linde SG Korea] Translation of English - PXIF Cash Management Agreement - into Korean  10-18

[Korea Linde SG Korea] Translation of English - PXIF Cash Management Agreement - into Korean

내역: 영문 PXIF Cash Management Agreement 자료의 한국어 번역

기간: 2019/10/18 ~ 2019/10/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテル詳細ページ - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテル詳細ページ - into Korean  10-18

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテル詳細ページ - into Korean

내역: 일본어 ホテル詳細ページ 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/18~ 2019/10/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea KOSE Corporation] Translation of Japanese -Addiction Spring 2020 Product catalog - into Chinese

[Korea KOSE Corporation] Translation of Japanese -Addiction Spring 2020 Product catalog - into Chinese  10-18

[Korea KOSE Corporation] Translation of Japanese -Addiction Spring 2020 Product catalog - into Chinese

내역: 일본어 Addiction Spring 2020 Product catalog 자료의 중국어 번역 및 일러스트레이터 파일 편집

기간: 2019/10/18 ~ 2019/10/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(10月~12月) - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(10月~12月) - into Korean  10-18

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(10月~12月) - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト(10月~12月) 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/18 ~ 2019/10/18 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Samwon Architects and Planners] Translation of Korean - Samwon Architects and Planners Introduction - into English

[Korea Samwon Architects and Planners] Translation of Korean - Samwon Architects and Planners Introduction - into English  10-18

[Korea Samwon Architects and Planners] Translation of Korean - Samwon Architects and Planners Introduction - into English

내역: 국문 Samwon Architects and Planners Introduction 자료의 영문 번역

기간: 2019/10/18~ 2019/10/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルHP掲載用- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルHP掲載用- into Korean  10-18

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルHP掲載用- into Korean

내역: 일본어 ホテルHP掲載用 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/17~ 2019/10/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea KOSE Corporation] Translation of Japanese -パンフレット- into Korean

[Korea KOSE Corporation] Translation of Japanese -パンフレット- into Korean  10-18

[Korea KOSE Corporation] Translation of Japanese -パンフレット- into Korean

내역: 일본어 パンフレット 자료 한국어 번역

기간: 2019/10/18 ~ 2019/10/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 施設案内 - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 施設案内 - into Korean  10-18

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 施設案内 - into Korean

내역: 일본어 施設案内 자료 국문 번역

기간: 2019/10/18~ 2019/10/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Intel NUC Campaign Edm - into Korean

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Intel NUC Campaign Edm - into Korean  10-17

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Intel NUC Campaign Edm - into Korean

내역 : 영문 Intel NUC Campaign Edm 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/17 - 2019/10/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다