Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[U.K. SanTranslate] Translation of English - DHL e-Language Master text - into Korean

[U.K. SanTranslate] Translation of English - DHL e-Language Master text - into Korean  08-09

[U.K. SanTranslate] Translation of English - DHL e-Language Master text - into Korean

내역 : 영문 DHL e-Language Master text 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/09- 2019/08/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 案内文 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 案内文 - into Korean  08-09

[Japan IDA] Translation of Japanese - 案内文 - into Korean

내역: 일본어 案内文 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/09~ 2019/08/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean  08-09

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean

내역: 일본어 パス関連ページ 자료 국문 번역

기간: 2019/08/09~ 2019/08/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Germany Top Translation] Proofreading of English - Loading Hopper & Grinding Chamber specifications - into Korean

[Germany Top Translation] Proofreading of English - Loading Hopper & Grinding Chamber specifications - into Korean  08-09

[Germany Top Translation] Proofreading of English - Loading Hopper & Grinding Chamber specifications - into Korean

내역: 영문 Loading Hopper & Grinding Chamber specifications의 국문 번역본 감수

기간: 2019/08/08 ~ 2018/08/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(6月~8月) - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(6月~8月) - into Korean  08-09

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(6月~8月) - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト(6月~8月) 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/09 ~ 2019/08/09~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China Welocalize] Translation of English - Life Sciences Clinical Research Documents - into Korean

[China Welocalize] Translation of English - Life Sciences Clinical Research Documents - into Korean  08-09

[China Welocalize] Translation of English - Life Sciences Clinical Research Documents - into Korean

내역 : 영문 Life Sciences Clinical Research Documents 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/09 - 2019/08/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - フロアガイド - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - フロアガイド - into Korean  08-09

[Japan IDA] Translation of Japanese - フロアガイド - into Korean

내역: 일본어 フロアガイド 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/09~ 2019/08/09

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - フリーパス - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - フリーパス - into Korean  08-09

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - フリーパス - into Korean

내역: 일본어 フリーパス 자료 국문 번역

기간: 2019/08/09~ 2019/08/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - August 2019 Defense News - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - August 2019 Defense News - into English  08-08

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - August 2019 Defense News - into English

내역: 국문 August 2019 Defense News 자료의 영문 번역

기간: 2019/08/08-- 2019/08/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルのウェブサイト- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルのウェブサイト- into Korean  08-08

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルのウェブサイト- into Korean

내역: 일본어 ホテルのウェブサイト 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/07~ 2019/08/09, 13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.S.A. GLTaC] Translation of English - Mutual Non-Disclosure Agreement - into Korean

[U.S.A. GLTaC] Translation of English - Mutual Non-Disclosure Agreement - into Korean  08-08

[U.S.A. GLTaC] Translation of English - Mutual Non-Disclosure Agreement - into Korean

내역: 영문 Mutual Non-Disclosure Agreement 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/07~ 2019/08/09

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 8月分 - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 8月分 - into Korean  08-08

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 電鉄会社Facebook 8月分 - into Korean

내역: 일본어 電鉄会社Facebook 8月分 자료 국문 번역

기간: 2019/08/08~ 2019/08/09 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - General Game introduction script - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - General Game introduction script - into Korean  08-08

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - General Game introduction script - into Korean

내역: 영문 General Game introduction script 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/08/08 ~ 2019/08/08

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - リーフレット - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - リーフレット - into Korean  08-08

[Japan IDA] Translation of Japanese - リーフレット - into Korean

내역: 일본어 リーフレット 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/08~ 2019/08/09

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean  08-08

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean

내역: 일본어 パス関連ページ 자료 국문 번역

기간: 2019/08/08~ 2019/08/09

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다