Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Japan IDA] Translation of Japanese - ポンプ関連WEBサイト - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ポンプ関連WEBサイト - into Korean  09-17

[Japan IDA] Translation of Japanese - ポンプ関連WEBサイト - into Korean

내역: 일본어 ポンプ関連WEBサイト 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/17~ 2019/09/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品的信息 - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品的信息 - into Chinese  09-17

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品的信息 - into Chinese

내역: 국문 장 건강 설명 자료의 중국어 번역

기간: 2019/09/17-- 2019/09/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1909006 - into Korean

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1909006 - into Korean  09-17

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS1909006 - into Korean

내역: 영문 HTS1909006 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/17~ 2019/09/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - HWA AE RAK INNER-GETIC Product description - into Chinese & English

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - HWA AE RAK INNER-GETIC Product description - into Chinese & English  09-17

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - HWA AE RAK INNER-GETIC Product description - into Chinese & English

내역: 국문 화애락 이너제틱 (HWA AE RAK INNER-GETIC Product 설명서 자료의 중국어 및 영문번역

기간: 2019/09/17~ 2019/09/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean  09-17

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean

내역: 일본어 新着情報 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/17~ 2019/09/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Proofreading of English, Japanese and Chinese materials - Korean Red Ginseng Jin-Goh instruction

[Korea Ginseng Corporation] Proofreading of English, Japanese and Chinese materials - Korean Red Ginseng Jin-Goh instruction  09-17

[Korea Ginseng Corporation] Proofreading of English, Japanese and Chinese materials - Korean Red Ginseng Jin-Goh instruction

내역: 영문, 일문, 중문 홍삼진고 제품 설명서 번역 자료의 네이티브 감수

기간: 2019/09/17-- 2019/09/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan CCFJ] Translation of English - Instruction Manual for Reciprocating Compressor - into Korean

[Japan CCFJ] Translation of English - Instruction Manual for Reciprocating Compressor - into Korean  09-16

[Japan CCFJ] Translation of English - Instruction Manual for Reciprocating Compressor - into Korean

내역: 영문 Instruction Manual for Reciprocating Compressor 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/13 ~ 2019/10/02

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Field scope International] Translation of English - Global Type 2 Diabetes Management Survey - into Korean

[U.K. Field scope International] Translation of English - Global Type 2 Diabetes Management Survey - into Korean  09-16

[U.K. Field scope International] Translation of English - Global Type 2 Diabetes Management Survey - into Korean

내역: 영문 Global Type 2 Diabetes Management Survey 자료 한국어 번역

기간: 2019/09/16 ~ 2019/09/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド゙ ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド゙ ゙ - into Korean  09-16

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド゙ ゙ - into Korean

내역: 일본어 博物館の音声ガイド゙ 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/16 ~ 2019/09/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. Tech Trans] Translation of English - Walkabout Scotland & Han Trekking collaboration - into Korean

[U.K. Tech Trans] Translation of English - Walkabout Scotland & Han Trekking collaboration - into Korean  09-16

[U.K. Tech Trans] Translation of English - Walkabout Scotland & Han Trekking collaboration - into Korean

내역: 영문 Walkabout Scotland & Han Trekking collaboration 자료 한국어 번역

기간: 2019/09/13 ~ 2019/09/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - WEBコンテンツ - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - WEBコンテンツ - into Korean  09-16

[Japan IDA] Translation of Japanese - WEBコンテンツ - into Korean

내역: 일본어 WEBコンテンツ 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/16~ 2019/09/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 観光サイト - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 観光サイト - into Korean  09-16

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 観光サイト - into Korean

내역: 일본어 観光サイト 자료 국문 번역

기간: 2019/09/16~ 2019/09/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 銘板 - into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 銘板 - into Korean  09-16

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 銘板 - into Korean

내역: 일본어 銘板 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/16 ~ 2019/09/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - パンフレット - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - パンフレット - into Korean  09-16

[Japan Expressions] Translation of Japanese - パンフレット - into Korean

내역: 일본어 パンフレット 자료 국문 번역

기간: 2019/09/16~ 2019/09/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - ラーメンブック - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - ラーメンブック - into Korean  09-16

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - ラーメンブック - into Korean

내역: 일본어 ラーメンブック 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/16 ~ 2019/09/18 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다