Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[U.K. Guildhawk] Proofreading of English - Allergan Gift Policy - into Korean

[U.K. Guildhawk] Proofreading of English - Allergan Gift Policy - into Korean  02-27

[U.K. Guildhawk] Proofreading of English - Allergan Gift Policy - into Korean

내역 : 영어 Allergan Gift Policy 자료의 한국어 번역본 감수

기간: 2020/02/26 ~ 2020/02/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - UI用語 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - UI用語 - into Korean  02-27

[Japan IDA] Translation of Japanese - UI用語 - into Korean

내역: 일본어 UI用語 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/27~ 2020/03/02

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Italy VOX] Translation of English - Introduction of Frankfurt Cultures - into Korean

[Italy VOX] Translation of English - Introduction of Frankfurt Cultures - into Korean  02-27

[Italy VOX] Translation of English - Introduction of Frankfurt Cultures - into Korean

내역: 영문 Introduction of Frankfurt Cultures 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/27 ~ 2020/02/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Proofreading of English - Rights Gifts & Hospitality Guidance for S.Korea - into Korean

[U.K. Temple Translation] Proofreading of English - Rights Gifts & Hospitality Guidance for S.Korea - into Korean  02-26

[U.K. Temple Translation] Proofreading of English - Rights Gifts & Hospitality Guidance for S.Korea - into Korean

내역 : 영문 Gifts & Hospitality Guidance for S.Korea 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/02/25- 2020/02/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ICカード利用方法 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ICカード利用方法 - into Korean  02-26

[Japan IDA] Translation of Japanese - ICカード利用方法 - into Korean

내역: 일본어 ICカード利用方法 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/26~ 2020/02/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 開催中止社長挨拶状 - into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 開催中止社長挨拶状 - into Korean  02-26

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 開催中止社長挨拶状 - into Korean

내역: 일본어 開催中止社長挨拶状 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/26 ~ 2020/02/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean  02-26

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean

내역: 일본어 鉄道会社案件 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/26 ~ 2020/02/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Italy VOX] Translation of English - Art pavillion description - into Korean

[Italy VOX] Translation of English - Art pavillion description - into Korean  02-25

[Italy VOX] Translation of English - Art pavillion description - into Korean

내역: 영문 Art pavillion description자료의 국문 번역

기간: 2020/02/24 ~ 2020/02/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー追加分・FAQ - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー追加分・FAQ - into Korean  02-25

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー追加分・FAQ - into Korean

내역: 일본어 レストランメニュー追加分・FAQ 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/25~ 2020/02/26, 27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 自然館の展示パネル - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 自然館の展示パネル - into Korean  02-25

[Japan IDA] Translation of Japanese - 自然館の展示パネル - into Korean

내역: 일본어 自然館の展示パネル 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/25~ 2020/02/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe Product Description - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe Product Description - into Korean  02-25

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe Product Description - into Korean

내역: 영문 Hansgrohe Product Description 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/25 ~ 2020/02/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 空港動画テロップ - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 空港動画テロップ - into Korean  02-25

[Japan IDA] Translation of Japanese - 空港動画テロップ - into Korean

내역: 일본어 空港動画テロップ 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/25~ 2020/02/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Kakaotalk Message - into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Kakaotalk Message - into English  02-24

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Kakaotalk Message - into English

내역 : 국문 Kakaotalk Message 자료의 영문 번역

기간: 2020/02/21- 2020/02/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 入学要項 ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 入学要項 ゙ - into Korean  02-24

[China WIP China] Translation of Japanese - 入学要項 ゙ - into Korean

내역: 일본어 入学要項 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/24 ~ 2020/03/02

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. APT limited] Proofreading of English - DAPA Terms and Conditions - into Korean

[U.K. APT limited] Proofreading of English - DAPA Terms and Conditions - into Korean  02-24

[U.K. APT limited] Proofreading of English - DAPA Terms and Conditions - into Korean

내역: 영문 DAPA Terms and Conditions 자료 국문 번역본 감수

기간: 2020/02/21 ~ 2020/02/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다