Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[China WIP China] Translation of Japanese - 美術館の音声ガイド - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 美術館の音声ガイド - into Korean  08-02

[China WIP China] Translation of Japanese - 美術館の音声ガイド - into Korean

내역: 일본어 美術館の音声ガイド 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/02 ~ 2019/08/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - マネジメントレター- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - マネジメントレター- into Korean  08-02

[Japan IDA] Translation of Japanese - マネジメントレター- into Korean

내역: 일본어 マネジメントレター 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/02~ 2019/08/06

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Singapore Alpha translation] Translation of English - List of Pages Intel metadata needed - into Korean

[Singapore Alpha translation] Translation of English - List of Pages Intel metadata needed - into Korean  08-01

[Singapore Alpha translation] Translation of English - List of Pages Intel metadata needed - into Korean

내역 : 영문 List of Pages Intel metadata needed 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/01 - 2019/08/05

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Wiring test and Cable testing - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Wiring test and Cable testing - into Korean  08-01

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Wiring test and Cable testing - into Korean

내역: 영문 Wiring test and Cable testing 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/08/01 ~ 2019/08/05

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of English - Minolta Accurio Pro Color Manager GUI- into Korean

[Japan IDA] Translation of English - Minolta Accurio Pro Color Manager GUI- into Korean  08-01

[Japan IDA] Translation of English - Minolta Accurio Pro Color Manager GUI- into Korean

내역: 영어 Minolta Accurio Pro Color Manager GUI 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/31~ 2019/08/05

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 制御システムロボット関連 - into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 制御システムロボット関連 - into Korean  08-01

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 制御システムロボット関連 - into Korean

내역: 일본어 漏制御システムロボット関連 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/01 ~ 2019/08/06

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 文言- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 文言- into Korean  08-01

[Japan IDA] Translation of Japanese - 文言- into Korean

내역: 일본어 文言 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/01~ 2019/08/02

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(6月~8月) - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(6月~8月) - into Korean  08-01

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(6月~8月) - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト(6月~8月) 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/01 ~ 2019/08/01~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - メニュー- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - メニュー- into Korean  08-01

[Japan IDA] Translation of Japanese - メニュー- into Korean

내역: 일본어 メニュー 자료의 국문 번역

기간: 2019/08/01~ 2019/08/02

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. SanTranslate] Translation of English - Code of Business Conduct - into Korean

[U.K. SanTranslate] Translation of English - Code of Business Conduct - into Korean  07-31

[U.K. SanTranslate] Translation of English - Code of Business Conduct - into Korean

내역 : 영문 Code of Business Conduct 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/31- 2019/08/01

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報- into Korean  07-31

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報- into Korean

내역: 일본어 新着情報 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/31~ 2019/08/01

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean  07-31

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - パス関連ページ - into Korean

내역: 일본어 パス関連ページ 자료 국문 번역

기간: 2019/07/31~ 2019/08/02

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - マニュアルタイトル- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - マニュアルタイトル- into Korean  07-31

[Japan IDA] Translation of Japanese - マニュアルタイトル- into Korean

내역: 일본어 マニュアルタイトル 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/31~ 2019/07/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan 実務翻訳センター] Proofreading of Japanese - 時刻表 - into Korean

[Japan 実務翻訳センター] Proofreading of Japanese - 時刻表 - into Korean  07-30

[Japan 実務翻訳センター] Proofreading of Japanese - 時刻表 - into Korean

내역: 일본어 時刻表 자료 국문 번역본 감수

기간: 2019/07/30~ 2019/07/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - お手紙 - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - お手紙 - into Korean  07-30

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - お手紙 - into Korean

내역: 일본어 お手紙 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/30 ~ 2019/07/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다