Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Japan IDA] Translation of Japanese - マネジメントレター - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - マネジメントレター - into Korean  02-19

[Japan IDA] Translation of Japanese - マネジメントレター - into Korean

내역: 일본어 マネジメントレター 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/19~ 2020/02/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Guk Bin Ye Hap Product description - into English

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Guk Bin Ye Hap Product description - into English  02-19

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Guk Bin Ye Hap Product description - into English

내역: 국문 국빈예합천5지 설명서 자료의 영어 번역

기간: 2020/02/19-- 2020/02/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 商品一覧ページ - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 商品一覧ページ - into Korean  02-19

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 商品一覧ページ - into Korean

내역: 일본어 商品一覧ページ 자료 국문 번역

기간: 2020/02/19~ 2020/02/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 國賓禮盒<天參5支> - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 國賓禮盒<天參5支> - into Chinese  02-19

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 國賓禮盒<天參5支> - into Chinese

내역: 국문 국빈예합천5지 설명서 자료의 중국어 번역

기간: 2020/02/19-- 2020/02/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China MAXSUN International] Translation of English - Grant of License - into Korean

[China MAXSUN International] Translation of English - Grant of License - into Korean  02-19

[China MAXSUN International] Translation of English - Grant of License - into Korean

내역: 영문 Grant of License 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/18~ 2020/02/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 館内案内 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 館内案内 - into Korean  02-19

[Japan IDA] Translation of Japanese - 館内案内 - into Korean

내역: 일본어 館内案内 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/19~ 2020/02/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 寿司の上手な食べ方 - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 寿司の上手な食べ方 - into Korean  02-18

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 寿司の上手な食べ方 - into Korean

내역: 일본어 寿司の上手な食べ方 자료 국문 번역

기간: 2020/02/18~ 2020/02/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Asia Pacific Market Review - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Asia Pacific Market Review - into Korean  02-18

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Asia Pacific Market Review - into Korean

내역: 영문 Asia Pacific Market Review 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/02/17 ~ 2020/02/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean  02-18

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2020/02/18~ 2020/02/19 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean  02-18

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean

내역: 일본어 特典翻訳 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/18~ 2020/02/26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - WWL Learner Experience Portal - into Korean

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - WWL Learner Experience Portal - into Korean  02-18

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - WWL Learner Experience Portal - into Korean

내역: 영문 WWL Learner Experience Portal 자료 국문 번역본 감수

기간: 2020/02/14- 2020/02/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 百貨店関連 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 百貨店関連 - into Korean  02-18

[Japan IDA] Translation of Japanese - 百貨店関連 - into Korean

내역: 일본어 百貨店関連 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/18~ 2020/02/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 観光関連 - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 観光関連 - into Korean  02-18

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 観光関連 - into Korean

내역: 일본어 観光関連 자료 국문 번역

기간: 2020/02/17~ 2020/02/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - eチケット関連 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - eチケット関連 - into Korean  02-18

[Japan IDA] Translation of Japanese - eチケット関連 - into Korean

내역: 일본어 eチケット関連 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/17~ 2020/02/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Eisai] Translation of Korean - Liver Cancer Treatment Articles - into English

[Korea Eisai] Translation of Korean - Liver Cancer Treatment Articles - into English  02-14

[Korea Eisai] Translation of Korean - Liver Cancer Treatment Articles - into English

내역: 국문 Liver Cancer Treatment Articles 자료의 영문 번역

기간: 2020/02/14 ~ 2020/02/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다