Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[China Terramaster] Translation of English - Install TOS instruction - into Korean

[China Terramaster] Translation of English - Install TOS instruction - into Korean  02-14

[China Terramaster] Translation of English - Install TOS instruction - into Korean

내역: 영어 Install TOS instruction 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/14 ~ 2020/02/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Timberlines] Translation of English - Financial Statements - into Korean

[Korea Timberlines] Translation of English - Financial Statements - into Korean  02-14

[Korea Timberlines] Translation of English - Financial Statements - into Korean

내역: 영어 재무제표 자료 3건 국문 번역

기간: 2020/02/14 ~ 2020/02/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - WWL Learner Experience Portal - into Korean

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - WWL Learner Experience Portal - into Korean  02-14

[Slovakia Jonckers] Proofreading of English - WWL Learner Experience Portal - into Korean

내역: 영문 WWL Learner Experience Portal 자료 국문 번역본 감수

기간: 2020/02/13- 2020/02/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 春フェア販促物 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 春フェア販促物 - into Korean  02-14

[Japan IDA] Translation of Japanese - 春フェア販促物 - into Korean

내역: 일본어 春フェア販促物 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/13~ 2020/02/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Daejoo] Translation of Korean - Verification of Employment - into English

[Korea Daejoo] Translation of Korean - Verification of Employment - into English  02-14

[Korea Daejoo] Translation of Korean - Verification of Employment - into English

내역: 국문 재직증명서 자료의 영문 번역

기간: 2020/02/13-- 2020/02/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 汽船関連 - into Korean

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 汽船関連 - into Korean  02-14

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 汽船関連 - into Korean

내역: 일본어 汽船関連 자료 국문 번역

기간: 2020/02/13~ 2020/02/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Guildhawk] Proofreading of English - Allergan HCP Questionnaire - into Korean

[U.K. Guildhawk] Proofreading of English - Allergan HCP Questionnaire - into Korean  02-12

[U.K. Guildhawk] Proofreading of English - Allergan HCP Questionnaire - into Korean

내역 : 영어 Allergan HCP Questionnaire 자료의 한국어 번역본 감수

기간: 2020/02/11 ~ 2020/02/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 取説・カタログ一括改訂 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 取説・カタログ一括改訂 - into Korean  02-12

[Japan IDA] Translation of Japanese - 取説・カタログ一括改訂 - into Korean

내역: 일본어 取説・カタログ一括改訂 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/12~ 2020/02/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Salon de Ning Marketing- into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Salon de Ning Marketing- into Korean  02-12

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Salon de Ning Marketing- into Korean

내역: 영문 Salon de Ning Marketing 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/02/12 ~ 2020/02/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - UI・取説 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - UI・取説 - into Korean  02-12

[Japan IDA] Translation of Japanese - UI・取説 - into Korean

내역: 일본어 UI・取説 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/12~ 2020/02/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean  02-12

[Japan Kimoto] Translation of Japanese - 鉄道会社案件 - into Korean

내역: 일본어 鉄道会社案件 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/12 ~ 2020/02/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - グローバルサイト修正 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - グローバルサイト修正 - into Korean  02-12

[Japan IDA] Translation of Japanese - グローバルサイト修正 - into Korean

내역: 일본어 グローバルサイト修正 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/12~ 2020/02/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.S.A. KBT] Translation of English - Complaint for damages - into Korean

[U.S.A. KBT] Translation of English - Complaint for damages - into Korean  02-11

[U.S.A. KBT] Translation of English - Complaint for damages - into Korean

내역: 영문 Complaint for damages 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/11~ 2020/02/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Continuity Management - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Continuity Management - into Korean  02-11

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Business Continuity Management - into Korean

내역: 영문 Business Continuity Management 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/02/11 ~ 2020/02/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 博物館多言語翻訳 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 博物館多言語翻訳 - into Korean  02-11

[Japan IDA] Translation of Japanese - 博物館多言語翻訳 - into Korean

내역: 일본어 博物館多言語翻訳 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/11~ 2020/02/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다