Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ) ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ) ゙ - into Korean  02-10

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ) ゙ - into Korean

내역: 일본어 博物館の音声ガイド(ナビ) 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/10 ~ 2020/02/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea ENGEL MACHINERY] Translation of Korean - ENGEL Supply Contract - into English

[Korea ENGEL MACHINERY] Translation of Korean - ENGEL Supply Contract - into English  02-10

[Korea ENGEL MACHINERY] Translation of Korean - ENGEL Supply Contract - into English

내역: 국문 ENGEL Supply Contract 자료의 영문 번역

기간: 2020/02/10-- 2020/02/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of English - JAL Airline ZIPAIR Introduction - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of English - JAL Airline ZIPAIR Introduction - into Korean  02-10

[Japan Urban Connections] Translation of English - JAL Airline ZIPAIR Introduction - into Korean

내역: 영어 JAL Airline ZIPAIR Introduction 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/10 ~ 2020/02/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - メニュー ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - メニュー ゙ - into Korean  02-10

[China WIP China] Translation of Japanese - メニュー ゙ - into Korean

내역: 일본어 メニュー゙゙ 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/10 ~ 2020/02/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 汽船関連 - into Korean

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 汽船関連 - into Korean  02-10

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 汽船関連 - into Korean

내역: 일본어 汽船関連 자료 국문 번역

기간: 2020/02/07~ 2020/02/11

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - マニュアルライブラリー - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - マニュアルライブラリー - into Korean  02-10

[Japan IDA] Translation of Japanese - マニュアルライブラリー - into Korean

내역: 일본어 マニュアルライブラリー 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/10~ 2020/02/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Zanovex Korea] Translation of Korean - Manufacturing Process Flowchart - into English

[Korea Zanovex Korea] Translation of Korean - Manufacturing Process Flowchart - into English  02-07

[Korea Zanovex Korea] Translation of Korean - Manufacturing Process Flowchart - into English

내역: 국문 Manufacturing Process Flowchart 자료의 영문 번역

기간: 2020/02/07-- 2020/02/12

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.S.A. KBT] Translation of English - Complaint and Summons - into Korean

[U.S.A. KBT] Translation of English - Complaint and Summons - into Korean  02-07

[U.S.A. KBT] Translation of English - Complaint and Summons - into Korean

내역: 영문 Complaint and Summons 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/07~ 2020/02/11

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS2002004 - into Korean

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS2002004 - into Korean  02-07

[China MAXSUN International] Translation of English - HTS2002004 - into Korean

내역: 영문 HTS2002004 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/06~ 2020/02/07

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - iPass M loyal Product description - into English

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - iPass M loyal Product description - into English  02-07

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - iPass M loyal
Product description - into English

내역: 국문 iPass M loyal 제품 설명 자료의 영어 번역

기간: 2020/02/07-- 2020/02/11

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - チケットレスサービス - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - チケットレスサービス - into Korean  02-07

[Japan IDA] Translation of Japanese - チケットレスサービス - into Korean

내역: 일본어 チケットレスサービス 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/07~ 2020/02/10

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Event Poster - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Event Poster - into Chinese  02-07

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Event Poster - into Chinese

내역: 국문 이벤트 포스터 자료의 중국어 번역

기간: 2020/02/07-- 2020/02/10

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - February 2020 Defense News - into English

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - February 2020 Defense News - into English  02-07

[Korea Ministry of National Defense] Translation of Korean - February 2020 Defense News - into English

내역: 국문 February 2020 Defense News 자료의 영문 번역

기간: 2020/02/07- 2020/02/13

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(12月~2月) - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(12月~2月) - into Korean  02-07

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(12月~2月) - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト(12月~2月) 자료의 국문 번역

기간: 2020/02/07 ~ 2020/02/18 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - iPass M loyal 产品说明 - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - iPass M loyal 产品说明 - into Chinese  02-07

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - iPass M loyal
产品说明 - into Chinese

내역: 국문 iPass M loyal 제품 설명 자료의 중국어 번역

기간: 2020/02/07-- 2020/02/11

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다