Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Japan IDA] Translation of Japanese - フェア販促物 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - フェア販促物 - into Korean  10-17

[Japan IDA] Translation of Japanese - フェア販促物 - into Korean

내역: 일본어 フェア販促物 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/17~ 2019/10/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Daega Powder Systems] Translation of Korean - Daega Powder Systems ACM-3EC CE Manual - into English

[Korea Daega Powder Systems] Translation of Korean - Daega Powder Systems ACM-3EC CE Manual - into English  10-16

[Korea Daega Powder Systems] Translation of Korean - Daega Powder Systems ACM-3EC CE Manual - into English

내역: 국문 Daega Powder Systems ACM-3EC CE Manual 자료의 영문 번역

기간: 2019/10/15~ 2019/10/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Criminal records check reply & General bills - into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Criminal records check reply & General bills - into English  10-16

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Criminal records check reply & General bills - into English

내역 : 국문 Criminal records check reply & General bills 자료의 영문 번역

기간: 2019/10/15- 2019/10/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ)゙゙ ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ)゙゙ ゙ - into Korean  10-16

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ)゙゙ ゙ - into Korean

내역: 일본어 博物館の音声ガイド(ナビ)゙゙ 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/16 ~ 2019/10/18, 21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean  10-16

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean

내역: 일본어 レストランメニュー 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/16~ 2019/10/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Daega Powder Systems] Translation of English - Daega Powder Systems ACM-4EC CE Manual - into Korean

[Korea Daega Powder Systems] Translation of English - Daega Powder Systems ACM-4EC CE Manual - into Korean  10-16

[Korea Daega Powder Systems] Translation of English - Daega Powder Systems ACM-4EC CE Manual - into Korean

내역: 영문 Daega Powder Systems ACM-4EC CE Manual 자료의 한국어 번역

기간: 2019/10/15~ 2019/10/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - ENGEL machine glossary - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - ENGEL machine glossary - into Korean  10-16

[Taiwan PTSGI] Translation of English - ENGEL machine glossary - into Korean

내역: 영문 ENGEL machine glossary 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/15 ~ 2019/10/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 朝食キャンペーン - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 朝食キャンペーン - into Korean  10-16

[Japan IDA] Translation of Japanese - 朝食キャンペーン - into Korean

내역: 일본어 朝食キャンペーン 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/16~ 2019/10/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of English - Brand Authorization Letter - into Chinese and Korean

[Korea Ginseng Corporation] Translation of English - Brand Authorization Letter - into Chinese and Korean  10-15

[Korea Ginseng Corporation] Translation of English - Brand Authorization Letter - into Chinese and Korean

내역: 영문 Brand Authorization Letter 자료의 중국어 및 한국어 번역

기간: 2019/10/15-- 2019/10/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. Kwintessential] Translation of English - Reed Exhibitions Introduction - into Korean

[U.K. Kwintessential] Translation of English - Reed Exhibitions Introduction - into Korean  10-15

[U.K. Kwintessential] Translation of English - Reed Exhibitions Introduction - into Korean

내역 : 영문 Reed Exhibitions Introduction 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/14- 2019/10/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ)゙゙ ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ)゙゙ ゙ - into Korean  10-15

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(ナビ)゙゙ ゙ - into Korean

내역: 일본어 博物館の音声ガイド(ナビ)゙゙ 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/14 ~ 2019/10/18, 21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang IPASS Special Line Package Design Part - into English

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang IPASS Special Line Package Design Part - into English  10-15

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang IPASS Special Line Package Design Part - into English

내역: 국문 Cheong Kwan Jang IPASS Special Line Package Design Part 자료의 영문번역

기간: 2019/10/15~ 2019/10/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Detailed description of the invention - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Detailed description of the invention - into Korean  10-15

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Detailed description of the invention - into Korean

내역: 영문 Detailed description of the invention 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/10/14 ~ 2019/10/15

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品的信息 - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品的信息 - into Chinese  10-14

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品的信息 - into Chinese

내역: 국문 알파프로젝트 수면 건강 제품 자료의 중국어 번역

기간: 2019/10/11-- 2019/10/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(奈良)゙゙ ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(奈良)゙゙ ゙ - into Korean  10-14

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(奈良)゙゙ ゙ - into Korean

내역: 일본어 博物館の音声ガイド(奈良)゙゙ 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/14 ~ 2019/10/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다