Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean  05-18

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean

내역: 일본어 レストランメニュー 자료의 국문 번역

기간: 2020/05/18 ~ 2020/05/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Germany TTA] Translation of German - Turbinen Anordnung - into Korean

[Germany TTA] Translation of German - Turbinen Anordnung - into Korean  05-15

[Germany TTA] Translation of German - Turbinen Anordnung - into Korean

내역: 독일어 Turbinen Anordnung 자료의 국문 번역

기간: 2020/05/15 - 2020/05/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 講義資料 - into Korean

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 講義資料 - into Korean  05-15

[Japan 実務翻訳センター] Translation of Japanese - 講義資料 - into Korean

내역: 일본어 講義資料 국문 번역

기간: 2020/05/15~ 2020/05/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Flash Drive Specifications - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Flash Drive Specifications - into Korean  05-15

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Flash Drive Specifications - into Korean

내역: 영문 Flash Drive Specifications 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/05/15 ~ 2020/05/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着お知らせ - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着お知らせ - into Korean  05-15

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着お知らせ - into Korean

내역: 일본어 新着お知らせ 자료의 국문 번역

기간: 2020/05/14 ~ 2020/05/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Fable & Company] Translation of Korean - Contents Business Plan additional data - into English

[Korea Fable & Company] Translation of Korean - Contents Business Plan additional data - into English  05-15

[Korea Fable & Company] Translation of Korean - Contents Business Plan additional data - into English

내역: 국문 Contents Business Plan additional data의 영문 번역

기간: 2020/05/15-- 2020/05/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean  05-15

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2020/05/15~ 2020/05/15 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Tangible Assets - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Tangible Assets - into Korean  05-15

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Tangible Assets - into Korean

내역: 영문 Tangible Assets 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/05/15 ~ 2020/05/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean  05-15

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean

내역: 일본어 特典翻訳 자료의 국문 번역

기간: 2020/05/14 ~ 2020/05/15

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Singapore Janssen AP] Translation of English - WOWA April Updates - into Korean

[Singapore Janssen AP] Translation of English - WOWA April Updates - into Korean  05-13

[Singapore Janssen AP] Translation of English - WOWA April Updates - into Korean

내역 : 영문 WOWA April Updates 자료의 국문 번역

기간: 2020/05/13 - 2020/05/15

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - CoolBitX Consensus - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - CoolBitX Consensus - into Korean  05-13

[Taiwan PTSGI] Translation of English - CoolBitX Consensus - into Korean

내역: 영문 CoolBitX Consensus 자료의 국문 번역

기간: 2020/05/12 ~ 2020/05/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - ホテルのサイン - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - ホテルのサイン - into Korean  05-13

[Japan Expressions] Translation of Japanese - ホテルのサイン - into Korean

내역: 일본어 ホテルのサイン 자료 국문 번역

기간: 2020/05/13~ 2020/05/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Capital Partners Quarterly Letter - into Korean

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Capital Partners Quarterly Letter - into Korean  05-12

[Korea Samsung Securities] Translation of English - Capital Partners Quarterly Letter - into Korean

내역: 영문 Capital Partners Quarterly Letter 자료의 국문 번역

기간: 2020/05/12- 2020/05/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe Kitchen Content News - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe Kitchen Content News - into Korean  05-12

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe Kitchen Content News - into Korean

내역: 영문 Hansgrohe Kitchen Content News 자료의 국문 번역

기간: 2020/05/12 ~ 2020/05/18, 20, 26

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of English - Brain Boosters - into Korean

[Korea Ginseng Corporation] Translation of English - Brain Boosters - into Korean  05-12

[Korea Ginseng Corporation] Translation of English - Brain Boosters - into Korean

내역: 영문 Brain Boosters 자료의 한국어 번역

기간: 2020/05/12-- 2020/05/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다