Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Payment Card Industry Data Security Standard - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Payment Card Industry Data Security Standard - into Korean  04-24

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Payment Card Industry Data Security Standard - into Korean

내역: 영문 Payment Card Industry Data Security Standard 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/04/24 ~ 2020/04/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 能楽初心者の方へ - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 能楽初心者の方へ - into Korean  04-24

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 能楽初心者の方へ - into Korean

내역: 일본어 能楽初心者の方へ 자료 국문 번역

기간: 2020/04/24~ 2020/04/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.S.A. Welocalize] Proofreading of English - COVID-19 Notification - into Korean

[U.S.A. Welocalize] Proofreading of English - COVID-19 Notification - into Korean  04-23

[U.S.A. Welocalize] Proofreading of English - COVID-19 Notification - into Korean

내역 : 영문 COVID-19 Notification 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/04/23- 2020/04/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 化粧品紹介 ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 化粧品紹介 ゙ - into Korean  04-22

[China WIP China] Translation of Japanese - 化粧品紹介 ゙ - into Korean

내역: 일본어 化粧品紹介 자료의 국문 번역

기간: 2020/04/22 ~ 2020/04/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean  04-21

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2020/04/21~ 2020/04/21 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hangrohe Bath Products - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hangrohe Bath Products - into Korean  04-21

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hangrohe Bath Products - into Korean

내역: 영문 Hangrohe Bath Products 자료의 국문 번역

기간: 2020/04/21 ~ 2020/04/24, 27, 29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 乗車券関連 - into Korean

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 乗車券関連 - into Korean  04-21

[Japan Export Japan] Translation of Japanese - 乗車券関連 - into Korean

내역: 일본어 乗車券関連 자료 국문 번역

기간: 2020/04/20~ 2020/04/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea AIRFIRST Korea] Translation of Korean - Supplier Code of Conduct - into English

[Korea AIRFIRST Korea] Translation of Korean - Supplier Code of Conduct - into English  04-20

[Korea AIRFIRST Korea] Translation of Korean - Supplier Code of Conduct - into English

내역: 국문 Supplier Code of Conduct 자료의 영문 번역

기간: 2020/04/20- 2020/04/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Family Relations Certificate - into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Family Relations Certificate - into English  04-20

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Family Relations Certificate - into English

내역 : 국문 Family Relations Certificate 자료의 영문 번역

기간: 2020/04/17- 2020/04/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Navatta Group Food Processing - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Navatta Group Food Processing - into Korean  04-20

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Navatta Group Food Processing - into Korean

내역: 영문 Navatta Group Food Processing 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/04/20 ~ 2020/04/22

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China MAXSUN International] Translation of English - Auto Parts Description - into Korean

[China MAXSUN International] Translation of English - Auto Parts Description - into Korean  04-17

[China MAXSUN International] Translation of English - Auto Parts Description - into Korean

내역: 영문 Auto Parts Description 자료의 국문 번역

기간: 2020/04/17~ 2020/04/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean  04-17

[Japan IDA] Translation of Japanese - レストランメニュー - into Korean

내역: 일본어 レストランメニュー 자료의 국문 번역

기간: 2020/04/17 ~ 2020/04/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Code of Conduct - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Code of Conduct - into Korean  04-17

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Code of Conduct - into Korean

내역: 영문 Code of Conduct 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2020/04/17 ~ 2020/04/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ソフトウェア文言 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ソフトウェア文言 - into Korean  04-17

[Japan IDA] Translation of Japanese - ソフトウェア文言 - into Korean

내역: 일본어 ソフトウェア文言 자료의 국문 번역

기간: 2020/04/16 ~ 2020/04/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(国宝) ゙ - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(国宝) ゙ - into Korean  04-17

[China WIP China] Translation of Japanese - 博物館の音声ガイド(国宝) ゙ - into Korean

내역: 일본어 博物館の音声ガイド(国宝) 자료의 국문 번역

기간: 2020/04/17 ~ 2020/04/21

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다