Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Korea Art Vision] Translation of Korean - Hwarang Training Center introduction - into English

[Korea Art Vision] Translation of Korean - Hwarang Training Center introduction - into English  05-30

[Korea Art Vision] Translation of Korean - Hwarang Training Center introduction - into English

내역: 국문 Hwarang Training Center introduction 자료의 영문 번역

기간: 2019/05/30-- 2019/05/30

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - PASSページ関連 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - PASSページ関連 - into Korean  05-30

[Japan IDA] Translation of Japanese - PASSページ関連 - into Korean

내역: 일본어 PASSページ関連 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/30 ~ 2019/05/30

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190524-9 - into Korean

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190524-9 - into Korean  05-29

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190524-9 - into Korean

내역: 영문 QTS-190524-9 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/29-- 2019/06/14

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 操作説明書 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 操作説明書 - into Korean  05-29

[Japan IDA] Translation of Japanese - 操作説明書 - into Korean

내역: 일본어 操作説明書 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/29 ~ 2019/06/03

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190509-13 - into Korean

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190509-13 - into Korean  05-29

[Korea Donnelley Solution] Translation of English - QTS-190509-13 - into Korean

내역: 영문 QTS-190509-13 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/28-- 2019/06/03

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - サマーキャンペーン用テキスト - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - サマーキャンペーン用テキスト - into Korean  05-29

[Japan IDA] Translation of Japanese - サマーキャンペーン用テキスト - into Korean

내역: 일본어 サマーキャンペーン用テキスト 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/29 ~ 2019/05/30

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang Hwang Jin Dan 15 Hwan details - into English

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang Hwang Jin Dan 15 Hwan details - into English  05-28

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang Hwang Jin Dan 15 Hwan details - into English

내역: 국문 정관장 황진단 15환 상세 자료의 영어 번역

기간: 2019/05/28-- 2019/05/30

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 観光列車インバウンド版改訂 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 観光列車インバウンド版改訂 - into Korean  05-28

[Japan IDA] Translation of Japanese - 観光列車インバウンド版改訂 - into Korean

내역: 일본어 観光列車インバウンド版改訂 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/28 ~ 2019/05/29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Stonebrick Moisture Lipstix advertisement phrase - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Stonebrick Moisture Lipstix advertisement phrase - into Korean  05-28

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Stonebrick Moisture Lipstix advertisement phrase - into Korean

내역: 영문 Stonebrick Moisture Lipstix advertisement phrase 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/05/27 ~ 2019/05/29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean  05-28

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(お祭り) - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト(お祭り) 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/28 ~ 2019/05/29 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -新着掲載- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -新着掲載- into Korean  05-28

[Japan IDA] Translation of Japanese -新着掲載- into Korean

내역: 일본어 新着掲載 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/27 ~ 2019/05/29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Penicilin administration instruction - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Penicilin administration instruction - into Korean  05-28

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Penicilin administration instruction - into Korean

내역: 영문 Penicilin administration instruction 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/05/27 ~ 2019/05/29

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean  05-28

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2019/05/28~ 2019/05/29 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - MFPA Communications Plan - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - MFPA Communications Plan - into Korean  05-28

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - MFPA Communications Plan - into Korean

내역: 영문 MFPA Communications Plan 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/05/28 ~ 2019/05/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese -PASSページ関連 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese -PASSページ関連 - into Korean  05-28

[Japan IDA] Translation of Japanese -PASSページ関連 - into Korean

내역: 일본어 PASSページ関連 자료의 국문 번역

기간: 2019/05/28 ~ 2019/05/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다